Mobil kommunikáció


Az Iridium és Magyarország

Tilos behozni...

Már bemutattuk a Modem Kor elôzô számában az Iridium rendszer kisérleti szolgáltatásának megindulását. A HTE Távközlési Klubja szeptemberben szintén az Iridium rendszerrel foglalkozott, ahol érdekes dolgokat tudhattunk meg a hazai vonatkozásokról mind szabályozási, mind elméleti oldalról.

Kauser Alajos, a Hírközlési Fôfelügyelet elnöke a globális mûholdas rendszerek szabályozási kérdéseinek elôbb az európai, majd a hazai helyzetét mutatta be. Szavaiból kiderült, hogy a WTO és az ITU egyaránt intenzíven foglalkozik a felvetett problémákkal, azonban az EU jelenleg nem rendelkezik egységes szabályozási háttérrel. Ennek következtében minden országban egyedi elbírálás alapján kezelik a globális szolgáltatás szabályozási kérdéseit.

A problémák sokrétûségére Kauser úr példaként a kapcsolás és forgalomirányítás kérdését hozta fel. A globális rendszerek ugyanis néhány gateway segítségével tartják fenn a kapcsolatot a földi hálózattal, tehát a legtöbb országban nincs gateway állomás. Ez a helyzet például megoldatlan szabályozási kérdések tucatjait veti fel. A számlázás, a szerzôdéskötés, az elôfizetôk be- és kikapcsolása egy másik országból történik, ez pedig túlmutat a nemzeti szabályozás keretein. Újabb globális mûholdas szolgáltatások megindulásakor pedig a problémák csak növekednek. Ugyancsak megoldandó a végberendezések engedélyezése, a számozási kérdések, a szolgáltatások engedélyezése, a hálózati együttmûködés, a személyiségi jogok védelme vagy a nemzetbiztonsági problémák kezelése.

A megoldás csak az összehangolt szabályozás lehet ezekben az esetekben. Erre elôször a frekvenciasávok kijelölésekor volt szükség. A világméretû egyeztetés nem csak a mûhold-végberendezés közötti kommunikáció frekvenciasávjára, hanem a mûhold-gateway, mûhold-mûhold kapcsolatok sávjaira, sôt még a mûholdak pályavezérlését ellátó kommunikációs sávokra is kiterjedt, hiszen bármelyik kapcsolat megzavarása komoly mûködési zavarokat eredményezhet. Az ITU a mûholdas rendszerek frekvenciasávjának kiosztásakor az „aki elôbb jön, elôbb kap" elvet alkalmazta, mivel azonban a kijelölt sávban összesen 4-5 ilyen rendszer fér el, most elég furcsa helyzet alakult ki. Az FCC ugyanis már engedélyt adott ennyi rendszer mûködésére, így egy európai globális mûholdas kezdeményezésnek már nem is jutna ebben a sávban frekvencia.

Az itthoni helyzetre áttérve Kauser úr elmondta, hogy a WTO-egyezményt ugyan Magyarország is aláírta, a mûholdas kommunikáció liberalizálását azonban csak 2003-tól kezdôdôen vállalta. A hazai frekvenciatáblázat, az FNFT ezt a sávot „tervezett" státuszban tartja, azaz új engedélyek ebben a sávban már nem adhatók ki, de a meglévô berendezések még engedélyük lejártáig mûködhetnek. A sávban egyaránt vannak polgári és kormányzati célú berendezések. A polgári rendszerek tekintetében a helyzet jó, mert a kiadott 28 engedély fele 1999-ben, a másik fele 2000-ben lejár, s amúgy is csak szûk sávban és irányban mûködnek. A kormányzati rendszerek viszont igen kényesek, mert nagy érzékenységgel, széles sávban veszik a jeleket. Ezeket egyes esetekben már egy bekapcsolt Iridium készülék is megzavarhatja. Jogilag az Iridium készülékek behozatala a jelenlegi frekvenciatörvény értelmében bármilyen formában szabályellenes. Ugyanakkor azt is világosan kell látni, hogy a külföldön vásárolt egyedi berendezések behozatala hatósági eszközökkel aligha akadályozható meg.

Bölcskei Imre, a KHVM helyettes államtitkára a fenti képet azzal egészítette ki, hogy a kérdéskörrel az EU két direktívája foglalkozik. Az egyik a végberendezésekre, a másik kifejezetten a mûholdas távközlésre vonatkozik. Egyik sem ad azonban eligazítást a szabályozás egészére vonatkozóan, így minden ország maga dönti el, hogyan és mikortól vesz részt a rendszerben.

Most csak az Iridium rendszerrôl beszélünk, de már a megvalósulás közelébe jutott a Globalstar rendszer is, melynek jóval több, mintegy száz kapcsolódási pontja lesz a földi hálózathoz. Ez a rendszer még több kérdést fog felvetni. Az Iridium rendszer képviselôi a mobil szolgáltatókkal kötöttek szerzôdést a vándorlás (roaming) és a készülékértékesítés témájában, a Globalstar pedig a Matávval lépett kapcsolatba, mint potenciális gateway-szolgáltatóval. Itt tehát már a szerepkör is eltérô lesz.

A hazai használhatóságra vonatkozóan Bölcskei elmondta, hogy az Iridiummal kötött megállapodás értelmében a Magyarország területét éppen ellátó mûholdak a felettünk való áthaladás idejére kikapcsolják a megfelelô antennaszektort, a rendszert tehát semmiképpen nem lehet illegálisan sem használni. Ismerve a hazai GSM lefedettséget, ezzel az Iridium készülékkel rendelkezôket nem éri komoly veszteség, hiszen az ország lefedettsége igen jó, emiatt a készülék úgyis a földi hálózattal veszi fel a kapcsolatot.

(Aki külföldön Iridiumot szeretne használni, szinte minden országban eltérô tarifával számolhat, az átlag azonban percenként 5 dollár körül mozoghat. A szerk.)

A szabályozási kérdéseket persze elôbb-utóbb rendezni kell, s erre sok idô nincsen, mert a 2000. év végére elkészítendô új hírközlési törvénynek már tartalmaznia kell a globális mûholdas rádiótelefon-rendszerek szabályozását is.

dr. Bartolits István

Hazai hozzájárulás az Iridiumhoz

Bár Magyarország még nem részesül az Irídium rendszer globális elônyeiben, részt vett azonban a globális mûholdas rendszerekkel kapcsolatos kutatásokban. Errôl Dr. Frigyes István, a Budapesti Mûszaki Egyetem professzora számolt be a Klub hallgatóinak. A kutatások a mûhold és a belsô térben elhelyezkedô végberendezés közötti hírközlés viselkedését vizsgálták. A mûholdas üzemeltetôk ugyan elsôsorban szabadtéri alkalmazásokra szánták a globális rádiótelefon rendszereket, de a gyakorlatban az épületen belüli használat is felmerül, különösen érkezô hívások esetében.

A kutatásokat részint a Copernikus kutatási program EUROSAT projektje, részint az OST 255-ös program finanszírozta, ezek révén tudott egy 8-10 fôs csapat a munkába bekapcsolódni. A munka részben elméleti jellegû volt, részben azonban helikopterrôl szimulált mûholdas csatornákkal mérések is folytak.

A kutatások kiterjedtek a mûhold gyors mozgásából származó Doppler-hatásnak a kapcsolat minôségére gyakorolt hatására, s kiderült, hogy nem a radiális sebesség, hanem inkább a szögsebesség nagysága befolyásolja a minôséget. A diffúz térben &endash; például fák között vagy városi környezetben &endash; használt végberendezések esetében az antennanyereség hatása jelentôsen csökken, belsô térben gyakorlatilag megszûnik. Ez szomorú hír, hiszen a vételi viszonyok amúgy is itt a legrosszabbak a nagy behatolási csillapítás miatt. Ebbôl következik, hogy épületek belsejében leginkább az ablak mellett van esély a mûholdas készülék használatára, az antennától függetlenül. Ha azonban az ablakon fényelnyelô fémfólia van, a helyzet szinte reménytelen.

honlap, tartalom, vissza


GSM 1800

A Nokia is kétnormás

Ahogy közeledik a hazai GSM 1800-as hálózat koncessziós pályázatának a megjelenése, egyre több cég jelenik meg a piacon kétnormás készülékével. A nyár végén a Nokia is bemutatta a GSM 900-as és GSM 1800-as hálózaton egyaránt használható készülékét, a 6150-es modellt.

A bemutató elôtti sajtótájékoztatón a Nokia igazgatótanácsának tagja, Mikko Heikkonen tartott tájékoztatót a Nokia eredményeirôl és tevékenységérôl. A 40 ezer alkalmazottat foglalkoztató cég eredetileg a feldolgozóiparban kezdte tevékenységét, s fokozatosan vált távközlési céggé, régebbi profiljai megszüntetésével. Jelenleg már 9,840 milliárd dolláros évi forgalmat bonyolítanak, s ezzel igen elôkelô helyet vívott ki a világranglistán a Nokia. Ebbôl a forgalom jelentôs részét teszi ki a GSM-hálózatok infrastrukturális és végberendezéseinek eladása, hiszen jelenleg már 36 ország 72 GSM-szolgáltatója van kapcsolatban a Nokiával.

A kiterjedt piacnak megfelelôen a cég létszámának csak a fele dolgozik Finnországban, a másik 20 ezer alkalmazott Amerikában, Európában és Ázsiában végzi munkáját. Magyarország a mintegy ezerfôs létszámmal az ötödik legnagyobb külföldi bázisa a Nokiának.

A Nokia jövôjével kapcsolatban Heikkonen elmondta, hogy azt alapvetôen a távközlés nemzetközi trendjei határozzák meg. Míg 1990-ben a távközlési forgalomban a vezetékes beszéd 80 százalékkal, a mobil tízzel részesedett, addig 2002-re a vezetékes beszéd már csak 40 százalékot fog kitenni. Megnô viszont az adatátvitel és a mobil kommunikáció szerepe, melyek együttesen 50 százalékot fognak kitenni. A Nokia fejlesztéseit ezek a trendek határozzák meg. 2002-re már 500 millió mobil elôfizetô lesz a világon, s egyre nyilvánvalóbb, hogy a 100 százalékos telítettség sem a végsô határa a mobil készülékek terjedésének. A cél egyre inkább a felhasználás növelése lesz, nem az elôfizetôk számának a növelése.

Kari Lahtinen, a Nokia Magyarország Kft. igazgatója elmondta, hogy rövidesen megkezdik az új, 20 ezer négyzetméteres K+F központ építését, melyben egy 8 ezer négyzetméteres területû, minden igényt kielégítô tesztlabor is lesz. Jelenleg az építési engedély megszerzése folyik, az épület a Budapesti Mûszaki Egyetem közelében lesz, de a készülô Infoparkon kívül. Az új K+F központ 800 munkatárs számára ad magas színvonalú munkahelyet. Úgy számolnak, hogy Magyarországon az ezredfordulóra 20 százalékos lesz a telítettség, amiben már a KHVM által rövidesen meghirdetett &endash; vélhetôen három &endash; GSM 1800-as hálózat is benne lesz. A Nokia a budaörsi telephelyén most telepít egy 1800-as pilothálózatot bemutató céljából, mely már az új kétnormás készülék hazai tesztelését, bemutatását is lehetôvé teszi.

A 6150-es készülék külsôre a 900 megahertzes sávon mûködô 6130-as készülékkel egyezik meg, de a kétnormás 6150-es automatikusan váltani tud a két hálózat között, a beszédkapcsolat megszakítása nélkül. A mindössze 142 gramm súlyú készülék az 1800-as rendszerben akár 11 napos készenlétet illetve 4 és fél órás beszélgetési idôt tud áthidalni a vele járó legkisebb kapacitású akkumulátorral. Az 1500 milliamperórás lítium-akkumulátorral már több mint két hét is lehet a készenlét, illetve 7 óra a beszélgetési idô. Természetesen a 900-as hálózaton ezek az értékek a nagyobb teljesítményigény miatt valamivel alacsonyabbak.

A 6150 a beépített infravörös csatlakozó segítségével egyszerûen, kábel nélkül tud kapcsolódni a személyi számítógéphez vagy akár egy másik rádiótelefonhoz például a telefonkönyv adatainak átküldése céljából. A készülék egyébként naptárral és ébresztôórával is kiegészül, ami lehetôvé teszi a találkozók, fontosabb családi dátumok megjegyzését, elôrejelzését.

Egyes kommunikációs módok jövôbeli trendjei

1990

2002

Vezetékes beszédátvitel

80

40

Adatátvitel

7

20

Kábeltévé

3

10

Mobil beszéd

10

30

A szolgáltatásokra fordított összeg a GDP-hez mérve

1.8

3.0

Az adatok százalékban értendôk

A Nokia-alkalmazottak száma néhány országban

Finnország

19 800

USA

4 000

Egyesült Királyság

2 200

Németország

2 200

Kína

2 000

Magyarország

1 000

Svédország

900

Mexikó

600

Dél-Korea

500

Dánia

400

Olaszország

200

(b- i-)

honlap, tartalom, vissza


Pannon GSM támogatás a Danubiának

Zenei mecenatúra

Több millió forint értékben járul hozzá a Danubia Ifjúsági Szimfonikus Zenekar mûködéséhez a Pannon GSM az október elején aláírt fôtámogatói szerzôdés értelmében. A megállapodás fô célja a magyar zenei kultúrához való hozzájárulás, a fiatal zenei tehetségek fölkarolása, pályakezdésük segítése.

A Danubia Magyarország legfiatalabb öntevékeny szimfonikus zenekara, amely 1993-ban alakult. Tagjai nagyrészt a Liszt Ferenc Zenemûvészeit Fôiskola legjobb hallgatói közül kerültek ki, akik jó néhányan nemzetközi és hazai versenyek gyôztesei, díjazottjai. Átlagéletkoruk alig haladja meg a húsz esztendôt. Az elmúlt szezonban neves vendégmûvészek is közremûködtek a zenekarral, így például Kocsis Zoltán, Rico Saccani, Vásáry Tamás.

A zenekar mûvészeti vezetôje, Héja Domonkos idén elnyerte a Magyar Televízió IX. Nemzetközi Karmester-versenyének fôdíját és közönségdíját. Az együttes a tavalyi évadhoz hasonlóan ismét hét elôadást kínál a közönségnek, ebbôl négyet Héja Domonkos vezényletével. A többin Wolgang Gönnenwein, Lukács Ervin és Kocsis Zoltán kezében lesz a pálca.

***

Matáv &endash; Pannon GSM megállapodás

Menedzselt bérelt vonali szolgálatás nyújtásáról kötött szerzôdést a Matáv és a Pannon GSM Rt. Ennek keretében elsôsorban a Pannon budapesti hálózatának bôvítéséhez biztosít a Matáv Flex-Com digitális bérelt vonali összeköttetést.

A szerzôdés értelmében a Matáv komplex szolgáltatást nyújt a Pannon GSM számára, ami lehetôvé teszi az elôfizetôk számára a nagysebességû adatátvitelt, a GSM felhasználók magas szinvonalú és gyors kiszolgálását.

honlap, tartalom, vissza


Teszteltük: Siemens S10 active

Színes kijelzôvel

Ami igaz, az igaz: a SIEMENS S10 készüléke már a külsô kinézetével is felhívja magára a figyelmet, s kezelését, szolgáltatásait tekintve sem lehet szokványosnak tekinteni. Élvezet volt tehát a tesztelés, de a kezelés filozófiáját egy-két napig tanulni kellett, mert erôsen eltér a többi gyártó megoldásaitól &endash; ami persze egyáltalán nem baj.

Kezdjük a külsôvel. A 185 gramm súlyú készülék masszív mûanyag doboza a besüllyesztett gombokkal és kijelzôvel robusztus benyomást kelt, ugyanakkor a gumírozott részek még a készülék leejtésekor is védelmet nyújtanak. A hátlap és az elôlap keskeny gumicsíkjai pedig meggátolják, hogy a készüléket véletlenül lelökjük a csúszós íróasztalon. Kicsit meglepô megoldás a mini SIM-kártyát befogadó mûanyag fiók a készülék oldalán, de cserébe nem kell szétszedni, akkumulátortalanítani a készüléket a kártya kivételéhez. A színes kijelzô kellemes meglepetés a szemnek, s bár a színek valódi funkciót csak kevés esetben hordoznak, mégis növelik a grafikus kijelzések érthetôségét. Napfényben viszont az egyszínû kijelzô tûnik jobban olvashatónak. A kijelzô alsó sávja négy programozható nyomógomb (softkey) aktuális jelentését mutatja, ez a megoldás igen sokoldalú lehetôségeket biztosít a szolgáltatások vezérlésére. Külön nyomógomb szolgál a telefonkönyv elérésére, mely többféle prioritást biztosít a beírt adatok számára, így igen hatékony módon lehet felépíteni a személyes adatbázist.

A készülék a bejövô hívásokat különféle, választható csengetési hanggal, rövid hangjelzéssel, vagy az erre alkalmas akkumulátor használata esetén remegéssel tudja jelezni. Nemzetközi távhívás esetén külön adatbázist tartalmaz a készülék a nemzetközi távhívások lebonyolítására, melybôl megtudhatjuk, melyik országban mi a nemzetközi távhívás kódja. Ha nem vagyunk ennyire érdeklôdô alkat, akkor persze elég a „0" gomb hosszú lenyomása a nemzetközi hívás indításához.

Sok esetben hasznos a beépített, 20 másodperc kapacitású beszédrögzítô, melyet akár diktafonként, akár telefonbeszélgetés alatt a partnerünk által mondottak rögzítésére használhatunk. Különösen jól jön ez a szolgáltatás, mikor autóban ülünk és a hívó fél a telefonszámát vagy címét kívánja megadni. Nem kell ceruza, papír, elég egyetlen gombnyomás és a készülék rögzíti a mondottakat. Arra azonban ügyelni kell, hogy a készülék oldalán lévô gombot véletlenül se nyomjuk meg addig, amíg a rögzített adatokat be nem írtuk a jegyzetfüzetünkbe, ellenkezô esetben ugyanis csak az utcazajt fogjuk meghallgatni, mert a hangrögzítés újra elindul, figyelmeztetés nélkül törölve a felvett értékes információt.

A szolgáltatási kört tekintve az S10 a legkényesebb igényeket is kielégíti. A különbözô beállítási lehetôségek, a hívások naplózása, a beépített ébresztôóra-funkció, az adatátviteli lehetôségek mind megtalálhatók a készüléken. A kicsi akku is 120 óra készenlétet vagy 10 óra beszélgetési idôt biztosít, s a kimerült akkumulátor már egyórás töltés után is újabb két-három napra üzemkész.

B. I.

honlap, tartalom, vissza


Értéknövelt mobil szolgáltatások

Az autótolvajok réme

Hideg kólát már lehet venni automatából mobiltelefon segítségével, errôl meggyôzôdhettek a tavaszi Ifabo kiállítás látogatói, ahol a Pannon GSM a világon elsôként mutatta be a távirányítható Pepsi-automatát. Az ilyen, inkább csak kényelmi szolgáltatások mellett a jövô fejlesztései alkalmassá tehetik a mobiltelefonokat akár bankautomaták vagy autómosó rendszerek kezelésére is, de fûtô és légkondicionáló rendszereket is szabályozhatunk velük.

A Pannon GSM keresi az ilyen jellegû szolgáltatások kifejlesztésének lehetôségét. Ezért karolta fel a cég értéknövelt szolgáltatások fejlesztésével foglalkozó csapata Székely László úgynevezett GMS 2000 (Global Mobilephone Security) autóriasztó rendszerét. Az újdonság és a GSM-rendszerek társulása nemcsak autók, hanem ingatlanok (banképületek, üzletek és lakások) védelmére is alkalmas. Közel három éve tart az együttmûködés az AutóVizuál Kft.-vel, amely szabadalmaztatta a Kermi és Mabisz engedélyével is rendelkezô GMS 2000-et.

Miben is tér el a GMS 2000 a fel-felvonyító, visító vagy dudáló gépkocsiriasztóktól? Abban, hogy a riasztórendszer mellett egy azzal összekapcsolt mobiltelefont és kihangosító berendezést is elrejtenek a gépkocsiban &endash; így a GMS 2000 eleve kétfunkciós eszköz: autóriasztó és autótelefon &endash;, s ha ez mûködésbe lép, akkor az autóba fixen telepített rádiótelefonon keresztül kapunk riasztást a nálunk lévô mobiltelefonra. Ha valaki „megpiszkálja" az autónkat, elsô lépésben egy „Car Alarm" szövegû SMS-t kapunk, majd nem sokkal utána felhív bennünket az autónk. Ez persze nem emberi hangon történik, különbözô gyakoriságú és magasságú hangokkal jelzi a veszélyt. Külön hangjelzés szolgál a külsô rongálásra, a feltörésre, de azt is érzékeli a rendszer, hogy a jármû mozgásban van-e, vagyis már meg is lovasították-e.

E furcsa „beszélgetés" alatt a vészjelzés leállítható a billentyûzettel, azaz bármilyen távolságról, akár a tizedik emeletrôl is kikapcsolhatjuk, ha az ablakból meggyôzôdtünk arról, hogy a nemkívánatos látogatók felhagyva szándékukkal eltávoztak a kocsink mellôl. Ha folytatódik az autó körül a tolvajok mesterkedése, akkor a riasztó újra megszólal. Ebben az esetben két dolgot tehetünk: felhívjuk az autónkat és egy „SOS BE" parancsot adva felturbósítjuk a helyszíni riasztást. A tolvaj minden bizonnyal észreveszi a változást. Ha az autónkat már viszik, ugyanez a parancs elindít egy láncreakciót a motorban, és szép fokozatosan &endash; egy percen belül &endash; teljesen leállítja azt. Ha a tolvajok döbbenetét még fokozni akarjuk, a beépített rádiótelefonunk mobilszámát tárcsázva &endash; a kihangosítón keresztül &endash; szidhatjuk az anyukájukat.

A berendezés ára 100 ezer forint körül mozog, tudásfokától függôen. Legegyszerûbb változata &endash; ami azért már csúcstechnológiának minôsül &endash; nem mûködik beépített telefonként, míg a topvariáció a GPS segítségével lehetôséget nyújt a nyomkövetésére is. A rendszer eddig 57 országban kapott szabadalmi oltalmat.

h. e.

honlap, tartalom, vissza