A TETRA jön, az állami többség marad

Az AH-nak van jövôje

Új elnököt neveztek ki nemrégiben az Antenna Hungária Rt. igazgatótanácsának élére Dr. László Géza személyében. (Rövid életrajzát lásd keretes anyagunkban.) A 35 éves elnök rendelkezik távközlési tapasztalatokkal, hiszen korábban öt éven át a Matávnál dolgozott. Elsôként arról kérdeztük, miért jött el onnan.

&endash; A Matáv vállalatcsoportnál öt értékes évet töltöttem el, sok hasznos tapasztalatot szereztem különbözô pénzügyi és stratégiai menedzsment területeken. Ami a távozásomat illeti, azt szokták tartani, hogy öt év egy cégnél, cégcsoportnál eltöltött idô után szakmai fejlôdés szempontjából is hasznos az egyén számára a váltás. A Matávnál a stratégiai területen tavasszal történt vezetôváltás, s ezt követôen úgy éreztem, a cégen kívül több kihívás várhat rám, mint ha maradok.

&endash; Hogyan került a kormányzati döntéshozók látókörébe, mint a Creditanstalt egyik részlegének vezetôje?

&endash; Két szálon is futhatott a kapcsolat. Még 1990&endash;94 között tagja voltam a Fidesz gazdasági munkacsoportjának, tehát lehettek ajánlóim emiatt is. Másfelôl, és én ezt tartom fajsúlyosabb tényezônek, szó volt arról, hogy tanácsadóként segíti cégem, a CA-IB az ÁPV Rt. munkáját az Antenna Hungária átvilágításában, amikor számomra is váratlanul felkértek az elnöki szerepre. A feladatot komoly szakmai kihívásnak tartom, így elfogadtam.

&endash; Az Antenna Hungáriánál bizonytalan a leendô vezérigazgató személye. Milyen jogköre van az igazgatótanácsnak és így az IT elnökének, milyen jogköre lesz a majdani vezérigazgatónak?

&endash; A Gazdasági Társaságokról szóló törvény szerint az igazgatótanács és annak elnöke viszonylag széles jogkörrel rendelkezik egy cég vezetésében. Most egy olyan fiatal, aktív board alakult ki, amelynek tagjai a hozzájuk tartozó területeken aktívan részt vehetnek a stratégiai kérdések, irányok eldöntésében. Természetesen nem akarunk a majdani vezérigazgatóval feleslegesen konfliktust, az operatív vezetô természetesen ô lesz. Én inkább egy jó értelemben vett csapatmunkát szeretnék kialakítani a board tagjai, valamint a vezérigazgató között. Sajnos, a vezérigazgatói pályázat érvényes, de eredménytelen volt. Nem találtunk ugyanis olyan pályázót, aki rendelkezik megfelelô távközlési szakmai felkészültséggel, tapasztalatokkal, valamint a megfelelô vezetési, projektmenedzselési jártassággal. A korábbi vezérigazgató, Máté István nem adott be pályázatot, az ô további sorsáról a november 30-ai közgyûlés fog dönteni. A keresést tovább folytatjuk, személyi tanácsadó cégek bevonásával.

&endash; Mennyiben tartja helyesnek az AH vezetôi által korábban kidolgozott stratégiai alternatívát, milyen irányba szeretné a céget elindítani?

&endash; Az elôzô menedzsment jól látta, hogy három lehetséges stratégiai út áll az AH elôtt. Az elsô, hogy megmarad tiszta mûsorszóró vállalatnak. Ez nem felvállalható irány. A második, hogy a cég átváltozik olyan sokoldalú, a telekommunikáció területén is teljes szolgáltatási skálával rendelkezô vállalattá, amely természetesen a mûsorszórási feladatokat is ellátja, és megpróbál a Matáv igen komoly versenytársa lenni. Ez az irány csak akkor vállalható, ha igen komoly feltôkésítésre van lehetôség. A harmadik lehetséges irány &endash; s ez látszik leginkább megvalósíthatónak &endash;, hogy az AH a mûsorszórási feladatok ellátása mellett megfelelô stratégiai szövetségesek, partnerkapcsolatok révén telekommunikációs szolgáltatásokat is nyújt, értelemszerûen olyan területeken, ahol magas a jövedelmezôség és ahol jelentôs szinergiák vannak. Ezek elsôsorban üzleti kommunikációs, médiakommunikációs és multimédia szolgáltatások lehetnek a leányvállalatok tudásának jobb kihasználása, alapos piaci szegmentálás révén is.

&endash; Milyen tulajdonosi struktúra szolgálhatja ki ezeket a célokat?

&endash; Rövid távon célszerûnek tûnik az 50 százalék plusz egy szavazatnyi állami részesedés megtartása, majd a jövô év második felében lehetségesnek tartom kisebbségi stratégiai befektetô bevonását. Az állami többség megôrzése azért fontos, mert reményeink szerint rövidesen megszületik a döntés arról, hogy a kormányzati telekommunikációs igények megoldásában jelentôs szerepe lesz a Tetra rendszernek. A zártcélú rendszer kiépítôje, üzemeltetôje, szolgáltatója a pilotprojekt sikere esetén az AH lehet partnereivel. A Belügyminisztériummal együttmûködve már a gyakorlatban is kipróbálhatják például a rendôrök a Tetra rendszer elônyeit. Ha a Tetrát a kormányzati távközlésben bevezetjük, és ebben szerepet kap az Antenna Hungária, akkor középtávon célszerû a cégben többségi állami tulajdont megtartani.

&endash; Milyen lesz a viszonya az Antenna Hungáriának a Pantelhez, illetve más alternatív távközlési szolgáltatókhoz?

&endash; Lokális, részpiaci területeken úgy a Pantellel, mint más piaci szereplôvel is kialakíthatunk együttmûködést, ha a hatékonyabb versenypiaci szereplés ezt kívánja. Elsôsorban vezetékes távközlési területeken nagyon fontos partnerünk lehet az MVM. Értelemszerûen az AH szeretné, ha sikerrel szerepelne például a hamarosan eldöntendô 1800 megahertzes GSM tenderen is. Mi azt látnánk szívesen, ha a mobilpiac hárompólusúvá bôvülne: a Matáv-csoport, a Pannon GSM&endash;Pantel-csoport mellett a harmadik erô az AH és stratégiai szövetségesei lennének. Ennek érdekében több potenciális partnerrel tárgyalunk egy erôs konzorcium kialakítása érdekében

B.J.

Szakmai tapasztalatokkal

A 35 éves László Géza a Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1987-ben pénzügy, valamint szociológia másodszakon. Ezt követôen Olaszországban ismerkedett a bankszakmával az AIESEC segítségével. 1988&endash;94 között az MTA aspiránsa és a BKE munkatársa, ezen idô alatt többek között vendéghallgató a Princeton University-n is. A Matávval 1993-ban került kapcsolatba, ekkor lett a cég pénzügyi leányvállalatának vezetô közgazdásza. Három év elteltével a Matáv stratégiai és üzletfejlesztési igazgatói pozíciójába léphetett elô, majd idén nyáron váltott, s a CA-IB Értékpapír Rt. pénzügyi tanácsadó részlegének lett az ügyvezetô igazgatója.

elôre, tartalom, honlap