Mobil kommunikáció

 

 

Nyereséges az Antenna Hungária

Maradtak még problémák

Bár anyavállalati és konszolidált szinten is nyereségesen mûködik az Antenna Hungária Rt. az év elsô 9 hónapjának adatai szerint, ugyanakkor vannak területek, ahol gyors intézkedésekre lenne szükség. Ezek az intézkedések azonban kívül esnek a cég hatáskörén (privatizációs elhatározás, EDR rendszer mint hozomány privatizáció elôtt, hogy csak kettôt említsünk...).

SZOLID NYERESÉG
Anyavállalati és konszolidált szinten is az AH Rt. 2003. elsô három negyedévében nyereségesen gazdálkodott, az anyavállalat üzleti eredménye meghaladta az 1,6 milliárd forintot, mérleg szerinti eredménye pedig 641 millió forintot tett ki. Az AH-csoport (konszolidált) mérleg szerinti nyeresége 289 millió forintot tett ki. (Lásd táblázatunkat.)
Az Antenna Hungária Rt. III. negyedéves gyorsjelentésének adataira a Vodafone Magyarország Rt. konszolidációja a korábbi tôkeemeléseket követô idôszakokhoz hasonlóan kedvezô hatással lesz: az anyavállalat részesedése a tavaszi tôkeemelés ­ melyben az Antenna Hungária Rt. nem vett részt ­ cégbírósági bejegyzésével 12,1 százalékra csökkent. Így az anyavállalat részesedésére jutó saját tôke 2002. december 31-éhez képest 955 millió forinttal magasabb, mely növeli a konszolidált eredményt. Ennek eredményeképpen az elôzô idôszak mérleg szerinti veszteségeihez képest a III. negyedéves gyorsjelentés immáron konszolidált szinten is nyereségrôl számol be.
Az AH-csoport értékesítésének nettó árbevétele 2003. elsô három negyedévében 19,1 milliárd forint volt, amely 4,2 százalékkal haladta meg a 2002. szeptember 30-i összeget. 2003-ban a vállalatcsoport bevételeinek 57%-a mûsorterjesztésbôl, 21%-a távközlésbôl, 8%-a AntennaMikro szolgáltatásból, 4%-a szerviz szolgáltatásból, 10%-a pedig egyéb tevékenységekbôl (infrastruktúra-bérbeadás stb.) származott. A vállalatcsoport üzleti tevékenységének eredménye közel 800 millió forint, amely 787 millió forinttal alacsonyabb a 2002. harmadik negyedévi értéknél. A csökkenés elsôsorban azért következett be, mert 2002-ben ingatlan értékesítésbôl származott egyszeri bevétele az anyavállalatnak. Anyavállalati szinten az AH 1,63 milliárd forint üzleti eredményt ért el.
A pénzügyi mûveletek eredménye 2003-ban az elôzô év hasonló idôszakához képest több mint 1 milliárd forinttal javult, döntôen a Vodafone Magyarország Rt.-ben ázsióval történt tôkeemelésnek és a részesedés csökkenésének, valamint a fizetendô kamatok és kamatjellegû ráfordítások közel 20 százalékos csökkenésének eredményeként. A csoport kötelezettségei 2002. III. negyedévi adatához képest közel 1,3 milliárd forinttal csökkentek, a hitelállomány összetétele pedig a rövidtávú hitelek kedvezôbb konstrukciójú hosszú távú hitelekkel történô kiváltása következtében pozitívan változott.

Kérdéses Vodafone szerepvállalás
Bár az AH Rt. minden tôle telhetôt megtett, mégsem sikerült a Vodafone Magyarország Rt. részvényeire vonatkozó opciót érvényesítenie. Állami forrású tôkeemelés, illetve privatizációs bevételek híján az AH Rt. banki forrásokból kívánta megfinanszírozni az opció lehívásának pénzügyi igényeit. A forrásokat biztosító bankkonzorcium azonban nagyobb kisebbségvédelmi garanciát igényelt volna a fôtulajdonostól, amelyet az elutasított. Így az AH szavazati aránya a tulajdonosi részesedésével megegyezô 12,1 százalékra csökken az opció lejártával és a Vodafone Magyarország Rt. "C" sorozatú részvényeinek konverzióját követôen. Az AH Rt. Vodafone Magyarország Rt.-beli tulajdonosi szerepvállalásának jövôjérôl továbbra is tárgyalásokat folytat a fô tulajdonossal.
Európai utakon is biztonságban
Egyre nagyobb problémát okoz nemcsak hazánkban, hanem szinte minden európai országban a különbözô, gépjármûvek elleni bûncselekmények szaporodása. Hazánkban erre kiváló megoldásnak bizonyult az elmúlt évek tapasztalatai alapján az Antenna Hungária Pandant névre hallgató, mûholdas helymeghatározó rendszerre épülô biztonsági szolgáltatása. Hasonló rendszerek az Európai Unió országaiban is mûködtek, azonban minden rendszer csak az országhatárokig garantált biztonságot. Ezen a korláton segít az Eurowatch nevû rendszer.
Az Eurowatch alapja bármilyen GPS alapú mûholdas helymeghatározó rendszer lehet. A bajba került gépjármûvezetôk egész Európában ugyanazt a mobiljukban tárolt telefonszámot hívhatják, s a központnak anyanyelvükön jelezhetik a problémájukat. Az AH Rt. Pandant rendszere kiválóan alkalmas az Eurowatch-al való együttmûködésre, és kizárólagos magyarországi szolgáltatóként csatlakoztak a rendszerhez. Így az már több mint húsz országban érhetô el.
A hívások a nap 24 órájában mûködô diszpécserközpontunkba futnak be, s az eseményt egy speciális internet alapú felületen keresztül azonnal rögzíteni tudják. A GPS-jeladó segítségével ismert a jármû pontos helyzete, így a riasztás beérkezése után fél perccel már értesítik az adott országbeli Eurowatch-partnercéget, amely a helyi rendôrséggel együttmûködve máris megteheti a szükséges lépéseket. A Eurowatch rendkívüli mértékben lerövidíti a bûncselekmény elkövetése vagy felfedezése és a rendôrség riasztása között eltelt idôt, és eltünteti a nyelvi korlátokat is. Az Eurowatch közbeiktatásával ­ ahol a diszpécserközpontok közötti közvetítô nyelv az angol ­ a helyi rendôrséggel a helyi cég tartja a kapcsolatot, így az információáramlás felgyorsul, és "forró nyomon" lehet megkezdeni a bûnözôk felkutatását.
Az Eurowatch 2002 májusában lépett a piacra, s ez alatt a rövid idô alatt már 3 millió euró értékû áru került vissza jogos gazdájához a rendszer alkalmazása következtében. Eurowatch-bejelentések alapján 45 személyt tartóztattak le, s az ellopott jármûveket kivétel nélkül mind megtalálták.

 Eredménykimutatás

Értékesítés nettó árbevétele

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Pénzügyi mûveletek eredménye

Adózás elôtti eredmény

Mérleg szerinti eredmény

 Anyavállalati beszámoló

18191139

1630216

-1345121

774390

640866

 Konszolidált
beszámoló

19126867

799004

-453463

495493

289004

 A III. negyedévi gyorsjelentés fôbb anyavállalati és konszolidált adatai (ezer forintban)    

(bj)