Kisszótár

E-times kisszótár LXXIV.

Az EU új keretprogramja

Az év vége felé közeledve egyre többször találkozhatunk a parlamenti vitára váró új elektronikus hírközlési törvény, az Eht. tervezetérôl szóló hírekkel. Ezekben természetesen sok szó esik az Európai Unió elektronikus hírközlésre vonatkozó új szabályozási keretprogramjáról. A kisszótár a keretprogram egyes részeit mutatja be az Olvasóknak.
A szabályozási keretprogram elemei: Az új szabályozási csomag szûkebb értelemben öt irányelvbôl áll, ezek a keret irányelv, a hozzáférési irányelv, az egyetemes szolgáltatási irányelv, az engedélyezési irányelv és az elektronikus kommunikációs adatvédelmi irányelv. Ezen kívül a csomag részét képezi a helyi hurok átengedésérôl szóló rendelet, az elektronikus kommunikációs verseny irányelv és a rádióspektrum határozat.
A szabályozási keretprogram tagországi bevezetése: A keretprogram öt irányelve közül az EU tagországoknak négyet 2003. július 25-ig kellett beilleszteniük nemzeti jogrendjükbe. Az ötödik - az adatvédelmi - irányelv tagállami harmonizálásának a határideje 2003. október 31-e volt. Fontos látni, hogy az EU irányelvek nem közvetlenül hatályos joganyagok, hanem azt fogalmazzák meg, mit kell teljesítenie az adott tagállam nemzeti jogforrásainak. Ezzel szemben a helyi hurok átengedésérôl szóló rendelet - mely már korábban hatályba lépett - elsôdleges jogforrásnak számít, azaz nem kell beépíteni a hazai jogrendszerbe, hanem eredeti megfogalmazása szerint automatikusan érvényes az EU tagállamokban. Ugyancsak közvetlenül hatályos a rádióspektrum határozat is, ott sincs szükség harmonizációs munkára.
Ami hazánkat illeti, a helyzet egyszerûbb: a keretprogram összes eleme 2004. május elsejétôl, belépésünk napjától lesz hatályos. Mivel azonban a keret irányelv tagállami harmonizációja nagy részben az új Eht. paragrafusain keresztül jut érvényre és az várhatóan már 2004. január elsejétôl hatályba lép, így egyes elemei már korábban érvényre jutnak.
Keretirányelv (Framework Directive 2002/21/ EC): Ez az irányelv jelenti az új szabályozási csomag magját, összefogja a másik négy irányelvet és meghatározza az általános célokat, szabályokat. Ebben az irányelvben vannak megfogalmazva a nemzeti szabályozó hatóság feladatai, jogai, kötelességei valamint a tagállami társhatóságokkal és az Európai Bizottsággal való együttmûködés részletei. A keret irányelv határozza meg a piacmeghatározás, a piacelemzés, majd a jelentôs piaci erôvel rendelkezô szolgáltatók azonosításának és a rájuk kirótt kötelezettségek meghatározásának a menetét, eljárási alapelveit. Ezen kívül ebben az irányelvben találhatók meg az általános elvárások is, ebben az értelemben tehát a Keretirányelv az új szabályozási csomag összes eleme számára háttérjogszabálynak minôsül.
Hozzáférési irányelv (Access Directive 2002/19/EC): Teljesebb nevén hozzáférési és összekapcsolási irányelvnek nevezik, mert a hálózatokhoz való hozzáférés mellett a hálózatok összekapcsolásával kapcsolatos szabályozási kérdéseket is tárgyalja. Pontosítja a hozzáférés és az összekapcsolás fogalmát, leírja a nemzeti szabályozó hatóság ezzel kapcsolatos feladatait, valamint kifejti azokat az alapelveket, melyeket a nemzeti szabályozásban a hozzáférés és összekapcsolás terén érvényre kell juttatni. Ezek: az átláthatóság, az egyenlô elbánás, a számviteli szétválasztás, a berendezésekhez való hozzáférés valamint az árszabályozással és költségszámítással kapcsolatos alapelvek.
Egyetemes szolgáltatási irányelv (Universal Service Directive 2002/ 22/EC): Teljesebb nevén egyetemes szolgáltatásokról és fogyasztói jogokról szóló irányelvnek nevezik, s ennek megfelelôen két nagy témakörrel, az egyetemes szolgáltatásokkal, a szolgáltatókkal és az egyetemes szolgáltatás finanszírozásával, illetve a fogyasztóvédelmi szabályokkal, a fogyasztók jogaival és a fogyasztók számára nyújtható, a versenyt megkönnyítô szolgáltatásokkal foglalkozik.
Engedélyezési irányelv (Authorisation Directive 2002/20/EC): Az irányelv fô célja, hogy az új szolgáltatók piacra jutását megkönnyítse és egységes feltételrendszerhez kösse. Sokan hívják éppen ezért piacra jutási irányelvnek is. Az irányelv kitér a nemzeti szabályozó hatóság ezzel kapcsolatos feladataira és a korábbi engedélyek harmonizálási kérdéseire is.
Elektronikus kommunikációs adatvédelmi irányelv (Privacy Directive 2002/58/EC): Az irányelv - az általános adatvédelmi irányelvvel együtt - a speciálisan az elektronikus hírközlésben jelentkezô adatvédelmi szabályozás elemeit adja meg, valamint a tagállamok közötti szabad adatforgalom megvalósításának kereteit adja meg. Többek között kitér a hívószám-azonosítás, az elôfizetôi nyilvántartások, a marketing jellegû adatfelhasználás és a helymeghatározási információk kezelésére is.
Helyi hurok átengedésérôl szóló rendelet (Unbundling Regulation 2887/2002): A helyi hurok más szolgáltató számára történô teljes vagy részleges átengedését szabályozó rendelet. A hírközlés terén ez az egyetlen olyan EU joganyag, mely rendelet szintjén jelent meg.
Rádióspektrum határozat (Radio Spectrum Decision 676/2002/EC): A tagállamokon belüli harmonizált frekvenciagazdálkodás alapjait határozza meg. Különlegessége, hogy túlmutat a hírközlési szabályozási csomagon, hiszen a közlekedéspolitika és a kutatás-fejlesztés területén is alkalmazandó.
Verseny irányelv (Directive on Competition 2002/77/EC): Az elektronikus hálózatok és szolgáltatások piacának sajátos versenyszabályait megfogalmazó irányelv.

B. I.