INTERJÚ

 

Minôségi kérdések a Matávnál

A cél a lojális ügyfél

Az idei évet a Deutsche Telekom (DT), a Matáv többségi tulajdonosa a minôség évének hirdette meg annak jegyében, hogy a konszern egészét, minden munkatársát áthassa a minôség jegyében végzett munka, a színvonal javítása. Ennek kapcsán kérdeztük meg dr. Kovács Viktort, a Matáv minôségüggyel foglalkozó igazgatóhelyettesét.
- Mit jelent a Matáv számára a minôség éve?
- Bár nálunk ezt nem hirdették meg szlogenszerûen az egész cégre vonatkoztatva, de a mi esetünkben is ugyanolyan fontos kérdésrôl van szó. Persze, a helyzet is különbözô, hiszen Németországban már megtörtént a teljes liberalizáció, mi pedig elôtte állunk. Ennek megfelelôen a szlogeneknek is különbözniük kell. Az tény: ha versenyképesek akarunk maradni, nagy hangsúlyt kell fektetnünk a minôségre. Meg kell gyôznünk az ügyfeleket, az egész társadalmat, hogy érdemes a Matávot választaniuk. Ez többrétû feladat, hiszen nemcsak az ügyfelek elégedettségét, hanem azon túlmenôen lojalitásukat is meg kell szereznünk. Ennek érdekében tartós elégedettségük elérésére kell törekednünk. Ebbe beletartozik, hogy az ügyfelek rejtett igényeit is megismerjük és kielégítsük, azaz proaktivitásra van szükség az elôfizetôk megtartása és toborzása érdekében.
- Hogyan határozná meg a minôség fogalmát?
- A Matáv felsô vezetése 1998 közepén fogadta el a vállalat minôségfilozófiáját, amelynek központi gondolata így hangzik: "Mindenben, amit teszünk, meghaladjuk ügyfeleink elvárásait." Azaz minden területen egy kicsit többet kell tennünk, mint korábban: szakszerûbbnek, gyorsabbnak, pontosabbnak, udvariasabbnak kell lennünk, mint az ügyfél gondolná, elvárná. Ez szükséges ahhoz, hogy az elôfizetôk hosszabb távon lojálisak legyenek hozzánk. A minôségügy kérdése nem elvont fogalom, hanem a munkakultúra elemeként a napi munka részévé kell, hogy váljon minden kolléga számára a saját területén.
- Milyen eredményeket ért el a Matáv ezen a területen?
- Az ilyen típusú, elsôsorban a fejekben végbemenô változásokat igen nehéz közvetlenül mérni. Egyszerûbb, ha azt vizsgáljuk, hogy az ügyfelek hogyan vélekednek rólunk, és ez hogyan változik az idôben. Ezért rendszeresen mérjük elégedettségüket. Ebbôl kiderül, hogy az utóbbi években a munkatársaink hozzáállásával, szakértelmével kapcsolatos elégedettség folyamatosan nô, és a többi szemponthoz viszonyítva is igen magas értéket mutat.
- A távközlési piacon minden vállalatnak hasonlóak a céljai. Hogyan lehet elônyt szerezni?
- Nincsen egyetlen üdvözítô megoldás. Véleményem szerint csak az a vállalat képes tartósan versenyelônyhöz jutni, amelyik folyamatosan képes felmérni a szükséges változások irányát, és hajlandó változtatni is. Ebben a folyamatban kulcsszerepe van a vezetésnek. Az ô feladatuk a változás irányának meghatározása, és ôk azok, akik a "változás motorjai" kell, hogy legyenek. Nekik is módszerekre, eszközökre van szükségük ehhez. Ezek közül csak néhányat említenék. Az egyik az úgynevezett benchmarking. Ennek során igyekszünk meghatározni különbözô területeken a legjobb gyakorlatot, és adaptálni saját mûködésünkre. Egy másik az átvilágításos önértékelés, melynek során egy ideális elméleti modellel vetjük össze saját mûködésünket, eredményeinket. Meghatározzuk erôsségeinket és fejlesztési lehetôségeinket, majd kiválasztjuk a legfontosabb fejlesztési területeinket. Mint látható e módszerek egyfajta iránytûként mûködnek a vezetés kezében.
- Hogyan függ össze a vállalat sikere a minôséggel?
- Nekünk is, mint minden vállalkozásnak legfontosabb célunk az üzleti siker, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy az ügyfél nálunk hagyja pénzét, azaz elégedett legyen. Ez azonban hosszabb távon csak a munkatársak elégedettsége által érhetô el, ami így szintén kapcsolódik a minôség kérdéséhez. A Tükör felmérés, amely a vállalaton belül zajló vizsgálat, a munkatársak véleményére kíváncsi, ezért is játszik kitüntetett szerepet a minôség ügyében. Általa megismerhetjük a gondokat, majd kidolgozhatjuk, elindíthatjuk az azokkal kapcsolatos fejlesztéseket. A minôség különbözô aspektusai közül még fontos kiemelni a folyamatok hatékonnyá tételét. Ennek elôfeltétele, hogy a folyamatok racionálisak, jól szabályozottak, a felelôsség körülhatárolt legyen. Ha ezt elértük, a munkatársak is elégedettebbek, hiszen tudják, mi a feladatuk, felelôsségük. A folyamatokat ugyanakkor állandóan tökéletesíteni, fejleszteni kell.
- Konkrétan mit jelent ez a Matáv esetében?
- A cégnél két tevékenység kapcsolódik a folyamatok irányításához. Az egyik az ISO 9000 szerinti minôségirányítási rendszerek bevezetése. A Matávnál már tizenhárom szervezet rendelkezik ISO tanúsítvánnyal, az év végére pedig tíz munkatársból nyolc fog dolgozni ilyen tanúsított rendszerben. Ez biztosítja a folyamatok dokumentált szabályozottságát, a felelôsségek elhatárolását. Ezen felül az ISO 9001:2000-es szabvány szerint rendelkezni kell minôségcélokkal, és bizonyítani kell a folyamatos fejlôdést is. Ezeket a rendszereket független szakértôk idôrôl idôre átvizsgálják, hogy garantált módon mûködjenek. A másik tevékenység a folyamatmenedzsment: a Matávnál tizenhat vállalati folyamatot definiáltunk, s hozzájuk építjük ki az úgynevezett folyamatmenedzsment rendszert. Cél a folyamat feltérképezése, mérhetôvé tétele, ennek eredményeként pedig konkrét, pénzügyileg is kimutatható hatékonyság javulás elérése.

Csarnai Attila